SHINE GROUP
light of change®

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů společností SHINE Leadership s.r.o. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů: SHINE Leadership s.r.o., IČ 051 82 794, se sídlem Suchdolská 1273/3, 165 00 Praha 6 - Suchdol, kontaktní email: sarka.pojerova@shine.cz (dále též „SHINE Leadership“)

Subjekty údajů: Fyzické osoby, jejichž osobní údaje SHINE Leadership zpracovává.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: SHINE Leadership nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: SHINE Leadership nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Doba zpracovávání údajů: Osobní údaje SHINE Leadership zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů SHINE Leadership zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmů správce, SHINE Leadership zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Automatizované individuální rozhodování: SHINE Leadership neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

II. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SHINE Leadership získává osobní údaje přímo od subjektů údajů.

Jedná-li se o kurz, na který vysílá fyzické osoby společnost (např. své zaměstnance, statutární orgány apod.), SHINE Leadership získává některé z osobních údajů od vysílající společnosti. V takovém případě je vysílající společnost povinna splnit vůči subjektům údajů informační povinnost dle Nařízení, zajistit jejich souhlasy ke zpracování osobních údajů, pokud jsou právními předpisy vyžadovány, a dodržovat další povinnosti uložené Nařízením správci osobních údajů.

III. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ, ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

 • plnění smlouvy;

 • plnění právních povinností SHINE Leadership;

 • oprávněný zájem SHINE Leadership;

 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností SHINE Leadership zpracovává jednotlivé osobní údaje, které jsou uvedené v informační povinnosti – zejména se jedná o

 • osobní údaje svých zaměstnanců v zákonem stanoveném rozsahu;

 • osobní údaje druhé smluvní strany, se kterou uzavírá smluvní vztah: jméno, příjmení jednající osoby; identifikační číslo, je-li to osobní údaj; emailovou adresu kontaktní osoby; telefonní číslo kontaktní osoby; číslo bankovního účtu, je-li to osobní údajů; fakturační adresu;

 • osobní údaje při objednávce ZK programů a následně uzavřené smlouvy: osobní údaje garanta v rozsahu, v jakém je uvedete v objednávce, tedy: jméno, příjmení, pozice, telefonní číslo, e-mailová adresa, v případě podnikající fyzické osoby, pak také její osobní údaje v rozsahu jejího označení, identifikačních údajů, adresy a bankovního spojení, v případě společnosti: zastupující osobu;

 • osobní údaje při objednávce OK programů online: Jméno, příjmení kontaktní osoby či účastníka; funkci, pozici kontaktní osoby či účastníka; emailovou adresu kontaktní osoby či účastníka; telefonní číslo na kontaktní osobu či účastníka; mobilní číslo na kontaktní osobu či účastníka; doručovací a fakturační adresu, je-li to osobní údaj; identifikační číslo, je-li to osobní údaj; webovou stránku, je-li to osobní údaj;

 • osobní údaje v rámci kontaktního formuláře: jméno a příjmení; emailovou adresu; dotaz;

 • osobní údaje v rámci poradny v rozsahu, který uvedete.

V případě, že má SHINE Leadership v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely (např. e-mail pro zasílání obchodních sdělení, podobiznu zachycenou na fotografiích, reference a další osobní údaje v rámci dotazníku po akci), může tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů svobodně a zcela dobrovolně, přičemž svůj souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat.

 
IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SHINE Leadership nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

 • konzultanti, kteří jsou pověřeni vedením jednotlivých kurzů či poradenských zásahů nabízených SHINE Leadership;

 • společnosti zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace softwarových programů, které SHINE Leadership využívá;

 • společnosti zabývající se správou digitálního obsahu – zejména webových stránek, objednávkového systému či systému k hromadnému rozesílání mailů, který SHINE Leadership využívá;

 • společnosti poskytující software k hromadnému rozesílání e-mailů, které SHINE Leadership nebo jím pověřené subjekty využívají;

 • účetní společnosti, které jsou pověřeny k provádění účetních operací společnosti SHINE Leadership.

Zpracování osobních údajů mohou pro SHINE Leadership provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.


V. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má:

 1. právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od SHINE Leadership potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

 2. právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby SHINE Leadership bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

 3. právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby SHINE Leadership bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v Nařízení.

 4. právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby SHINE Leadership omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby SHINE Leadership mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) SHINE Leadership již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SHINE Leadership převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 5. právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které SHINE Leadership zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. SHINE Leadership v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 6. právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl SHINE Leadership, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu SHINE Leadership, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 7. právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že SHINE Leadership nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

 8. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: SHINE Leadership je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, SHINE Leadership informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

 9. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí SHINE Leadership toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 10. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud některý z osobních údajů zpracovává SHINE Leadership na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

 

 

Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.