loading...

Know-How / Zlepšení projektové kultury – přínosy

Systematický přístup k projektové kultuře má jasné a měřitelné přínosy.

Dobré systémové řešení představuje řadu cenných přínosů: 

Transparentní, lépe řiditelné projektové prostředí

  • Je možné systematicky realizovat záměry a projekty, které vyplývají z firemní strategie a jejich obchodních potřeb;
  • Je přehled o tom, co se kde děje, je možné lépe predikovat, co se bude dít (a s jakým výsledkem) a efektivněji se rozhodovat;
  • Je výrazně posílena schopnost úspěšně realizovat projektově rozvojové aktivity, a jejich prostřednictvím nezbytné změny;
  • Je jasné kdy (za jakých okolností) a jak zastavovat, či měnit projekty, které nevedou k žádoucím výsledkům;

Je sjednocen "rukopis" jednotlivých projektů a nastaveno prostředí, ve kterém jsou používány jednotné metody, nástroje a techniky (založené na "osvědčené praxi");

  • Není potřeba vymýšlet již vymyšlené - využíváme to, co se již v praxi osvědčilo;
  • Lidé hovoří stejným jazykem, navzájem si rozumí;

Je možné řídit projekty ve vzájemných souvislostech, jako soustavu. Tím se snižuje potenciál vzniku kolizních a problémových situací v rámci jednotlivých projektů i mezi nimi. Problémy je možné lépe předpokládat a lépe se na ně připravit;

Tím, že jsou nastavena jasná a srozumitelná pravidla hry a rozvinuty způsobilosti lidí v projektovém řízení, je posílena jejich přirozená vnitřní motivace;

Tím, že projektům je věnováno více pozornosti, získávají projekty více energie a mají větší šanci na dobrý výsledek v kratším čase;

Lepší organizací práce dochází k lepšímu využití lidských zdrojů, resp. ke snížení přetěžování a možné frustrace lidí. 

 

Úsilí a prostředky vložené do rozvoje projektové kultury představují v pravém slova smyslu INVESTICI - investici do lepšího výsledku Vašich projektů, a tedy i úspěchu Vašeho podnikání.

 

Modelový propočet návratnosti investice do systémového řešení

Z benchmarků publikovaných profesními asociacemi PM a také řadou renomovaných mezinárodních poradenských společností vyplývá, že projekty se v praxi (a to napříč obory prakticky bez větší výjimky) velmi často prodražují a opožďují, a to z řady různých důvodů, z nichž zpravidla dominuje nedostatečná kompetentnost (způsobilost) personálu a systémovost řešení pro řízení projektů v organizaci. 
Naše dlouhodobá zkušenost ukazuje, že cílená investice do vylepšení systému řízení projektů a rozvoje kompetencí lidí přináší výsledky v podobě jasného zmenšení „ztrát“ z finančního hlediska (~snížení vícenákladů projektů) i časového hlediska (~snížení míry časových skluzů) realizovaných projektů. I když je samozřejmě situace v každé společnosti/organizaci unikátní, lze přesto provést modelovou úvahu o návratnosti investice.
Modelový propočet níže je zpracován pro tři různé velikosti organizací (resp. řešení); jednak v „optimistickém“ a jednak v „pesimistickém“ scénáři. Použity jsou v praxi nejčastěji užívané ukazatele posuzování ekonomické efektivnosti investic: ROI, NPV a IRR.
 

Jak je patrné z (byť i jen modelových) výsledků, návratnost investice do systémového řešení a rozvoje projektové kultury je nepochybná.