Smluvní podmínky zakázkových programů SHINE Consulting s.r.o.

Platební a storno podmínky 

 1. Splatnost daňových dokladů bude 14 kalendářních dnů od jejich převzetí objednatele, není-li v rámci přípravy objednávky dohodnuto jinak).
 2. Pro případ prodlení s úhradou daňových dokladů bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení. 
 3. V případě zrušení předem dohodnutého termínu workshopu, či zakázkového programu ze strany objednatele méně než 7 dní před akcí, je poskytovatel oprávněn požadovat storno poplatky ve výši 50 % z dohodnuté ceny akce. 

Otevřené programy

 1. Pokud jsou součástí plnění i otevřené programy, tak Objednatel musí provést online objednávku na příslušný kurz přes objednávkový formulář příslušného programu  Obchodní podmínky a organizační informace, které platí pro otevřené programy, jsou popsány níže. 

Smluvní podmínky otevřených programů SHINE Consulting s.r.o.

 1. Objednávat kurzy/programy pořádané SHINE Consulting lze pouze prostřednictvím online objednávky na www.shine.cz, která je vždy u jednotlivých kurzů/programů. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. Ceny jsou smluvní dle zákona 526/90 Sb., DPH bude na daňovém dokladu uvedena zvlášť.
 2. Potvrzením přijetí elektronické objednávky, vyplněné objednavatelem, ze strany SHINE Consulting s.r.o. je mezi stranami platně uzavřena smlouva.
 3. Po obdržení objednávky obdržíte potvrzení o přijetí objednávky.
 4. Na základě závazné objednávky vzniká povinnost zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek bankovním převodem na účet SHINE Consulting s.r.o. Úhradu proveďte převodním příkazem před termínem konání kurzu (nejpozději 5 dnů předem) na uvedený účet na stránkách www.shine.cz/kontakt na základě zálohové faktury, faktury či výzvy k platbě, která vám bude zaslána e-mailem a bude obsahovat variabilní symbol platby. Tato zálohová faktura, faktura či výzva k platbě se posílá 2 – 4 týdny před akcí, není–li stanoveno jinak.
 5. SHINE Consulting s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví po uhrazení ceny (po připsání na účet) a zašle jej v elektronické podobě na adresu objednávajícího.
 6. Po realizaci kurzu/programu obdrží objednavatel e-mailem na uvedenou adresu (na vyžádání poštou) daňový doklad (fakturu). Na platby došlé po termínu realizace kurzu/programu vystavíme daňový doklad a rovněž zašleme e-mailem (na vyžádání poštou na adresu Vaší firmy).
 7. Bezplatné storno přijímáme do 21 kalendářních dnů před zahájením kurzu/programu, a to pouze písemně (e-mailem)
 8. V případě zrušení účasti na kurzu/programu bude účtován storno poplatek:
  • 20-15 - kalendářních dnů před kurzem 25 % z kurzovného
  • 14 - 8 kalendářních dnů před kurzem 50 % z kurzovného
  • 7 - 4 kalendářních dnů před kurzem 75 % z kurzovného
  • 3 a méně kalendářních dnů před kurzem 100 % z kurzovného
  • Nebude-li z Vaší strany storno vůbec provedeno a objednaný účastník se nedostaví na objednaný program 100 % z kurzovného
 9. Objednavatel odesláním online objednávky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků.
 10. Na kurz je možné vyslat náhradníka. V případě vyslání náhradníka nebude účtován storno poplatek. Tato situace musí být však předem dohodnuta - odsouhlasena kompetentní osobou na straně SHINE Consulting s.r.o.
 11. Absence (i dočasná) na již zaplacených kurzech/programech nevede k nároku na vrácení úhrady / částečné úhrady za akci, ani k pozdějším úlevám při případném opakování.
 12. SHINE Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo na přesun či zrušení kurzu/programu z technických či jiných důvodů. Tato změna však bude vždy projednána s již registrovanými účastníky kurzu/programu, a to nejdéle 7 kalendářních dní předem, písemnou formou (e-mailem) na adresu objednavatele.
 13. SHINE Consulting s.r.o. neposkytuje finanční vyrovnání související s účastí na kurzech/programech (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd.). V případě, kdy je účastníky požadováno zajištění ubytování, je možné tyto doplňující služby zajistit po individuální dohodě.
 14. Veškeré změny této objednávky jsou po jejím doručení možné na základě dohody o změně, která je písemně (e-mailem) odsouhlasena oběma smluvními stranami.
 15. Všech částí Projektový COPILOT je možné využívat po dobu 12ti měsíců s tím, že lhůta začíná platit okamžikem využití první dílčí části. Nejpozději je ale možné využívat služeb 13 měsíců od data vystavení zálohové faktury.

Máte dotazy?

Kateřina Vybíralová  (SHINE Consulting s.r.o.)
mobil: +420 605 960 117, e-mail: katerina.vybiralova@shine.cz

 

Ceny

Aktuální ceny jsou uvedeny u jednotlivých kurzů/programů a v termínovníku otevřených programů.

Kurzovné a služby

V kurzovném otevřených programů je zahrnuta odborná realizace programu a dále pak ty produkty a služby, které jsou uvedeny na stánce příslušného programu.

U akreditovaných programů získáte certifikát za těchto podmínek:

 • Účastník dokončí program vyplněním zpětnovazebního dotazníku nejpozději týden po poslední části,
 • U programů, které mají více než 2 tréninkové moduly se budete účastnit alespoň 75% přímé výuky  (přezenčně, nebo online), 
 • U krátkých programů, které mají  1, nebo 2 tréninkové moduly se musíte účastnit 100%  přímé výuky (přezenčně, nebo online).

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Bonusy

Bonus za platbu předem, nebo pro určitý počet prvních přihlášených
Bonus za platbu předem ve vyhlášeném termínu před zahájením kurzu/programu. Cena kurzovného se snižuje pro ty účastníky, kteří objednají a zaplatí kurz/program v uvedeném vyhlášeném termínu, nebo pokud jsou mezi určitým počtem prvních přihlášených. Tento bonus platí jen u vybraných kurzů/programů a je vždy uveden u daného programu na webu.

Individuální VIP bonusy, dárkové certifikáty, mimořádné akční nabídky
Bonusy získávají klienti z výše kurzovného. Informace o případném bonusu je uvedena u jednotlivých kurzů či akcí, nebo mohou být poskytnuty formou voucheru v rámci vybraných marketingových akcí a webinářů. V případech nároku na více bonusů se klientovi přiznává vždy jen ta vyšší, nekumulují se. Platnost bonusových akcí je datumově ohraničena.

Veškeré nároky na uplatnění slev a bonusů je potřeba uvést v poznámce objednávky.

 

Organizační informace

Potvrzení přijetí objednávky
Po obdržení objednávky prostřednictvím online systému na www.shine.cz Vám obratem zašle systém potvrzení přijetí objednávky v pdf formátu.

Platba
Zálohová faktura, faktura či výzva k platbě se většinou posílá 2 - 4 týdny před akcí, není –li stanoveno jinak. Platbu je nutné provést před zahájením kurzu/programu.

Pozvánka na kurz/program
1 – 2 týdny před zahájením kurzu/ programu obdrží účastník programu e-mailem pozvánku s potřebnými organizačními informacemi. V ní je uveden obsah programu a organizační informace – harmonogram, místo konání, aj. U vybraných programů může být účastníkům zaslán dotazník/ otázky ke zmapování individuálních potřeb - očekávání.

Materiály k programu
Pro každého účastníka jsou připraveny studijní materiály, pracovní listy a tipy na tematicky zaměřenou literaturu. Materiály budou většinou předány v digitální formě na portálu Digiskills.cz. U otevřených programůl je součástí materiálů i balíček online kurzů digitální produktivity a AI z dílny SHINE Consulting  a Digiskills.cz. Balíček i všechny materiály programu budou dostupné 3 měsíce od zahájení programu.

Osvědčení ve formě certifikátu
Na závěr programu každý účastník získá osvědčení o jeho absolvování - certifikát. Některé z našich programů jsou součástí akreditovaného programu Řízení projektů v praxi. Osvědčení o absolvování kurzu/programu je možno využít k vykázání nutné přípravy pro certifikaci a recertifikaci dle standardů IPMA® . Více o procesu a podmínkách certifikace a recertifikace se dozvíte na našich stránkách věnovaných certifikaci IPMA® 

Po kurzu/programu
Po skončení kurzu/programu účastníci obdrží e-mailem, nebo linkem ke stažení, i výstupy z kurzu/programu, případně fotografie, včetně doporučení pro další rozvoj.

 

Docházkové programy

Místo konání
Programy jsou realizovány v osvědčených konferenčních a hotelových lokalitách nebo v případě zakázkových kurzů ve schválených prostorách objednávajícího.    

Způsob realizace
Program může být realizován prezenčně, nebo online. Společnost SHINE Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo změnit formu realizace z prezenční na online kdykoliv, kdy je to nezbytně nutné, např. z důvodů epidemiologické situace. O případné změně bude účastník informován nejpozději týden před konáním kurzu.

Časový harmonogram
Prezence účastníků u prezečních programů standardně probíhá od 8:45 do 9:00 hodin. Pro celodenní programy pak výuka probíhá obvykle od 9:00 do 16:00 hodin V případě 0,5 denní online výuky jsou časy obvykle mezi 08:30 - 12:00.. Konkrétní časový rozvrh bude upřesněn v pozvánce k programu.

Občerstvení

Občerstvení je zahrnuto v ceně kurzovného u prezenčních programů  formou coffee-breaků a obědového menu (hodinová pauza) s jedním nápojem v nedaleké restauraci či v místě konání kurzu/program.

Ubytování
Ubytování ani jeho zajištění v případě docházkového kurzu nehradíme ani nezajišťujeme.

Doprava
Dopravu nezajišťujeme ani nehradíme. Na našem webu a v pozvánce naleznete detailní popis místa konání, přesnou adresu a doporučené spojení v rámci Prahy.

 

Online kurzy

Pro kurzy, které jsou označeny, že probíhají online potřebujete mít možnost využít ZOOM (buď jako zdarma instalovanou aplikaci, nebo možnost přístupu přes internetový prohlížeč bez nutnosti instalace), trvalé stabilní připojení k internetu, počítač s kamerou a mikrofonem. Dále pak musíte mít možnost přístupu na sdílené plochy cloudové služby MURAL.co (postačí vám bezplatný přístup. Pouze nesmíte mít tyto stránky blokované). Detailní informace dostanete v pozvánce na kurz.

Účastník je srozuměn s tím, že se společnost SHINE může provádět audio a video záznam online kurzu. Záznam je k dispozici účastníkům kurzu a rovněž může být použit za účelem vnitřní potřeby společnosti SHINE (účel vylepšování, hodnocení přednášejících apod.).  Společnost SHINE nebude pořízené záznamy, či jejich části zveřejňovat, ani je poskytovat komukoli jinému s vyjímkou účastníků daného kurzu.
Účastník je však srozuměn se skutečností, že záznam kurzu může být zpřístupněn orgánům veřejné zprávy za účelem doložení obsahu a průběhu kurzu. 

 

Výjezdové programy

Místo konání
Prostředí a zázemí je vždy na špičkové úrovni, využíváme kvalitní hotely. Programy probíhají ve vybraných ubytovacích zařízeních mimo Prahu s bohatou nabídkou služeb a možností aktivní formy odpočinku.

Časový harmonogram
Časový program kurzu je přizpůsoben potřebám pohodlné dopravy na místo konání. První den začínáme většinou v 10:00 hodin, poslední den je ukončen v 16:00 hodin.

Občerstvení
Stravování probíhá formou plné penze (coffee-breaky, obědy a večeře).

Ubytování
Ubytování je zajištěno vždy přímo v hotelu a je hrazeno z nákladové položky.

Doprava
Dopravu si účastníci zajišťují individuálně.

 

Realizační tým

Špičkové kurzy/programy se neobejdou bez profesionálního zázemí, kterým disponujeme. Jsme připraveni poskytovat osobní poradenství a ty nejlepší možné služby po stránce metodické, organizační i administrativní.

Vybrané otevřené programy docházkové realizujeme v českém i anglickém jazyce.

 

Kontakt

Kateřina Vybíralová  (SHINE Consulting s.r.o.)
mobil: +420 605 960 117, e-mail: katerina.vybiralova@shine.cz

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů společností SHINE Consulting s.r.o. jsou uvedeny v „Pravidlech ochrany osobních údajů“, které jsou dostupné na webové stránce www.shine.cz.

Ochrana duševního vlastnictví

Objednatel bere na vědomí, že předané know-how jak tištěné, tak i digitální je obchodní tajemství Poskytovatele. Vzniklé dílo je možné využívat pouze pro Objednatele za účelem zkvalitnění řízení projektů, které zaměstnanci objednatele řeší interně, nebo procesů ve vztahu k zákazníkům Objednatele. Objednatel i jím vyslaní účastníci jsou povinni obchodní tajemství chránit. Objednatel ani jím vyslaní účastníci nejsou oprávněni obchodní tajemství využívat ve smyslu jeho zpřístupnění jakoukoli formou jiným osobám. 

Poskytovatel nepřevádí na objednatele žádná vlastnická, autorská či jiná práva duševního vlastnictví k tréninkovému programu, nebo k souvisejícím tréninkovým materiálům. 

Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele předané materiály rozmnožovat, či jakýmkoliv způsobem šířit. Dále není oprávněn užívat tréninkové postupy poskytovatele při provádění vlastního školení, či jiného vzdělávacího programu. 

Objednatel se zavazuje, že v žádném případě nebude dále obchodovat s výstupy, metodologií a know-how poskytovatele získanými v souvislosti s plněním dle této objednávky.