loading...

Know-How / Interaktivita a simulace v programech SHINE - otázky a odpovědi

Od nových zájemců o rozvoj v projektovém řízení dostáváme často dotazy, zda jsou naše tréninkové programy interaktivní, akční, zábavné. Otázku "hravosti" našich rozvojových aktivit jsme se proto rozhodli shrnout formou nejčastěji kladených otázek.

Jaké formy interaktivity využíváte?

Na "standardních" trénincích kombinujeme výklad nových principů, postupů a technik s moderovanými diskusemi, řešením jednodušších modelových situací i komplexnějších případových studií, skupinových her. Právě prožité situace rozšiřujeme sdílením zkušeností zpětnovazebními prvky od účastníků i lektorů. Hodně jsou to pak myšlenkové mapy a názorná vizualizace - prezenčně i on-line. Důležitá jsou pak microlearningová videa, která do tréninků vhodně začleňujeme.

Naše specializované tréninky jsou potom samy o sobě komplexními simulacemi s minimem výkladu a maximem prostoru pro aplikaci dříve získaných znalostí a dovedností – ať už jde o projektové řízení, či strategickou business simulaci Marketplace.

Všechny naše tréninky navíc doplňujeme foto a video dokumentací, která zůstává účastníkům pro připomenutí klíčových okamžiků, flipchartů a vytvořených výstupů. To ještě více upevňuje prožité momenty a jejich využití v budoucí praxi.

 

Je vůbec interaktivita v rozvoji dospělých na místě?

Interaktivní způsob rozvoje lidí je neporovnatelně efektivnější, než suchý výklad, to je známo již od doby Komenského "školy hrou". Ze současnosti to potvrzuje řada neurovědeckých studií. Náš mozek je evolucí předurčen k učení se za pohybu, akcí samotnou. "Learning by doing" účastníkům umožňuje vyzkoušet si aplikaci nových technik v konkrétní situaci a se zohledněním specifik - technických, osobnostních, emočních. Simulace reality má rovněž úžasnou výhodu bezpečného prostředí a nepoměrně nižších nákladů, než kolik stojí "zkoušení" v ostré realitě. Člověk získá cenné poznatky jak o sobě a svých schopnostech, tak i o ostatních členech svého týmu. A velmi důležitý je fakt, že účastník získává zpětnou vazbu na své konání interakcí samotnou, ne pouze formálním hodnocením z pozice autority-lektora. V neposlední řadě je dnes interaktivita moderní, lidé si chtějí hrát. My však dbáme na to, aby i za této situace nepřevládla forma nad obsahem, aby “zážitek měl vždy svůj užitek”.

 

Interaktivitou se dnes ohání každý, v čem je SHINE odlišný?

Pro práci týmu konzultantů a lektorů SHINE je interaktivita přirozenou a nedělitelnou součástí práce i osobního života. Klíčoví členové týmu SHINE spolu pracují již opravdu dlouhou řadu let, navíc pochází z prostředí volnočasových aktivit postavených na principech zážitkové pedagogiky. Mnozí z nás jsou autory řady her a úspěšných zážitkových akcí pro dospělé. Více o naší společné historii se dozvíte zde. Nejsme pouze "uživateli" interaktivních prvků, jsme především jejich tvůrci. To, co děláme, děláme rádi a s nadšením. S oblibou používáme neoficiální motto SHINE: "Nás to baví".

 

Jsou vaše případové studie skutečně z reálného života?

V našich rozvojových programech používáme případové studie vycházející jak z námi dříve realizovaných projektů, tak přímo z (oborově zaměřeného) prostředí klienta. Modelové situace doporučujeme především tehdy, když hlavním záměrem klienta je osvojení si daných technik. "Případovky" z prostředí klienta potom volíme především, pokud je třeba účastníky více "vtáhnout do hry", zformovat a připravit na realizaci společného projektu. Naši inspiraci neustále rozšiřujeme účastí na nových projektech a případové studie průběžně aktualizujeme.

 

Interaktivita se asi rovná "hraní si". Co ale měřitelnost výsledků?

Při měření efektivity vycházíme ze sledování a zaznamenávání změn z hlediska znalostí, dovedností a postojů, a to jak z pohledu kvantity, tak z pohledu kvality změn. Pracujeme s koncepcí tzv. dávkového učení. V průběhu tréninku sledujeme odezvu účastníků a měříme znalosti (formou testů, dotazníků, prezentací účastníků, …), dovednosti (pomocí hry rolí, řešení případových studií, simulací, zpětné vazby od kolegů a lektora, …) a postoje (pomocí zpětné vazby, simulace, hry rolí, reflexe a sebereflexe, …).

 

A co "sofistikovanější" formy simulací vyhodnocované počítačem?

V našem portfoliu je již dlouhá léta zařazena jedna z nejlepších světových business simulací - Marketplace. V 90. letech jsme ji přivedli do ČR a od té doby jsme vedli mnoho desítek realizací jak přímo ve firmách v ČR i zahraničí, tak i v Executive MBA programu. S americkou firmou Innovative Learning Solutions jsme spolupracovali na vývoji a lokalizaci této unikátní simulace. Síla Marketplace je především v komplexnosti propojení jednotlivých funkčních oblastí firmy, v propracovanosti scénářů a výpočetního modelu a v neposlední řadě v míře vyžadované týmové spolupráce. Vyhodnocení, např. formou Balanced Scorecard, probíhá jak na celotýmové, tak i individuální úrovni. 

 

Dokážete nabídnout i komplexní programy, které využívají nejnovějších postupů?

Ano, je to náš originální koncept SHINE Project Management Academy. Toto jsou jeho klíčové prvky:Logo PMA

  • Promyšlené aktivity krok za krokem - částečně prezenčně a částečně online.
  • Okamžitý přenos do praxe - Vždy s úkoly na mezidobí a zpětnou vazbou pomocí mastermind, kdy si lidé navzájem radí a pomáhají, na dalším setkání. Dle našich zkušeností dokonce mastermind funguje v online prostředí často i lépe než na fyzických setkáních. Využít se dá individuální rozvojový plán  a pro projekty i skupinové úkoly.
  • Kombinace více formátů a kratších časů pro tréninky - je to stejné jako s dobrým jídlem. Musíte vhodně kombinovat více dobrých surovin: videa, online tréninky, prezenční setkání, samostudium, testy, kvízy.
  • Flipped Classroom -  online samostudium před tréninkem a na vlastním tréninku se věnuje maximum času procvičování a reálným situacím. Zde Vám neocenitelnou službu prokážou právě již zmíněná  microlearningová videa. Na ta se totiž podívá každý, pokud jsou zpracována vtipně a mají švih. Zaberou málo času a lidé si je tak mohou pouštět na mobilech kdykoliv, kdy mají volnou chvíli.
  • Rytmus, přehled a přístup k online materiálům realizujeme  pomocí Learning Management System na portále DIGISKILLS.CZ.
  • Více informací o tom, jak trénujeme online je dostupných v článku Tajemství projektů v online světě.

Od roku 2020 dáváme přednost a našim klientům pro tréninky projektového řízení doporučujeme online formu. V případě, že lidé mají kamery, tak je trénink dokonce efektivnější, než trénink prezenční. Více informací je v článku 317 km pěšky a další výhody přechodu do online (článek je dostupný i na LinkedIn https://bit.ly/3m3SbJm).